ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลท่างาม
      ประวัติตำบลท่างาม
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
      การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
      รายงานการติดตามและประเมินผล / การรายงานผลการดำเนินงานของ อบต
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      แบบขอใช้บริการน้ำประปา
      หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
      หนังสือรับอรองขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      วัดเสนาสน์
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  สินค้า OTOP;SML
        

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

.......................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก   โทรศัพท์ 055-906102  โทรสาร (แฟ๊ก) 055-906102  ต่อ 12 

      
 
 
  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานพร้อมรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   [ 15/9/2557 13:09:24 ]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   [ 3/7/2557 15:07:23 ]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   [ 3/7/2557 14:59:57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   [ 6/5/2557 11:10:50 ]
ประกาศสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ศรีราชา   [ 9/4/2557 17:03:08 ]
ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม   [ 9/4/2557 16:28:08 ]
ขอแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   [ 17/2/2557 23:07:30 ]
     
 
 
  
        
 
 
 
เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรพบผู้บริหาร อบต.ท่างาม ผู้นำชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร
ผู้บริหารอบต.ท่างามเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับทหารที่มาประจำการ ณ วัดท่างาม
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชาคมตำบล) ประจำปี 2557
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557
     
 
 
 
 
 [ 19/6/2556 10:34:02 ] หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 [ 24/12/2553 13:44:30 ] ค่าเงินบาท: ความจริงของเหรียญ 2 ด้าน
 [ 24/12/2553 13:28:15 ] วัคซีนป้องกันโรคฟองสบู่แตก
 [ 24/12/2553 13:12:58 ] สุดยอดของรถไฟจากทั่วโลก....
 [ 24/12/2553 13:06:18 ] ทุ่งสังหาร (the killing fields)
 [ 24/12/2553 12:58:04 ] ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect)
 [ 19/7/2553 10:21:22 ] ทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหา
 [ 19/7/2553 10:14:26 ] การทำปุ๋ยหมักชีวภาพแนวใหม่
 
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 589 กลยุทธ์การหาเสียง สู่ชัยชนะการเมืองท้องถิ่น 26-พย.-10 ตอบ 0/อ่าน 529
ห้ามเข้า 580 การแสดงตนผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ 29-กย.-10 ตอบ 0/อ่าน 461
ห้ามเข้า 579 การแสดงตนผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ 29-กย.-10 ตอบ 0/อ่าน 469
ห้ามเข้า 521 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลเรา 19-กค.-10 ตอบ 0/อ่าน 596
 
 
 
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วตำนตำบลท่างาม
หมู่ 13  บ้านหนองสลุง  ถนนสายวัดโบสถ์ - โป่งแค
ตำบลท่างาม  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-906102
Copyright 2014.thangarm.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.