ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลท่างาม
      ประวัติตำบลท่างาม
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานผลการประเมินผลการติดตามและประเมินผลโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2558
      รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
      การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
      รายงานการติดตามและประเมินผล / การรายงานผลการดำเนินงานของ อบต
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      แบบขอใช้บริการน้ำประปา
      หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
      หนังสือรับอรองขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      วัดเสนาสน์
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  สินค้า OTOP;SML
        

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

.......................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 

 

 

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก    โทรศัพท์ 055-906102  โทรสาร (แฟ๊ก) 055-906102  ต่อ 12 

ร่วมลงนามถวายพระพร

      
 
 
  
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2559   [ 18/5/2559 13:29:36 ]
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2559   [ 18/5/2559 12:43:43 ]
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559   [ 11/3/2559 15:15:57 ]
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2559   [ 11/3/2559 14:24:17 ]
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2558   [ 11/3/2559 11:37:48 ]
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558   [ 17/2/2559 11:48:23 ]
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557   [ 17/2/2559 11:25:44 ]
     
 
 
  
        
 
 
 
กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
มอบเกียรติบัตร อปพร.ดีเด่นระดับตำบลท่างาม
โครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่างาม ประจำปี 2558
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558
โครงการ อบต.สัญจร ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปี 2558
     
 
 
 
 
 [ 19/6/2556 10:34:02 ] หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 [ 28/5/2558 9:29:24 ] การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 [ 24/12/2553 13:44:30 ] ค่าเงินบาท: ความจริงของเหรียญ 2 ด้าน
 [ 24/12/2553 13:28:15 ] วัคซีนป้องกันโรคฟองสบู่แตก
 [ 24/12/2553 13:12:58 ] สุดยอดของรถไฟจากทั่วโลก....
 [ 24/12/2553 13:06:18 ] ทุ่งสังหาร (the killing fields)
 [ 24/12/2553 12:58:04 ] ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect)
 [ 19/7/2553 10:21:22 ] ทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหา
 
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 589 กลยุทธ์การหาเสียง สู่ชัยชนะการเมืองท้องถิ่น 26-พย.-10 ตอบ 0/อ่าน 721
ห้ามเข้า 580 การแสดงตนผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ 29-กย.-10 ตอบ 0/อ่าน 620
ห้ามเข้า 579 การแสดงตนผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ 29-กย.-10 ตอบ 0/อ่าน 584
ห้ามเข้า 521 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลเรา 19-กค.-10 ตอบ 0/อ่าน 689
 
 
 
 
 
 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
หมู่ 13  บ้านหนองสลุง  ถนนสายวัดโบสถ์ - โป่งแค
ตำบลท่างาม  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ : 055-906102
Copyright 2014.thangarm.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.